top of page

Privacyverklaring

Osteo.Center, gevestigd aan de Jan Evertsenstraat 8 H te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

 

I:     www.osteo-center.nl

T:    +31 20 2268999

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Osteo Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Huisarts

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

Osteo.Center verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

- Gezondheid 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

 

Osteo.Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Osteo.Center verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens

  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Osteo.Center neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Osteo.Center) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Osteo.Center bewaart uw persoonsgegevens voor onbetaalde tijd. Een betrokkene kan mogelijk terugkeren, in deze situatie kan er een meer passende zorg verleent worden.

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Osteo.Center verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Osteo.Center en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysio.center. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachtenregeling:

Osteo.Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Osteo.Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@osteo.center

bottom of page